Regulamin

Serdecznie witamy na stronie internetowej  Gospodarstwa „BIONIKA Przystań”.

Gospodarstwo znajduje się na terenach objętych europejskim programem ochrony NATURA 2000 pn.: „Dolina Wieprzy i Studnicy” oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”. Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę pobytu o charakterze familijnym: w otoczeniu przyrody, w miarę możliwości zapewnić ciszę i spokój. Zależy nam, aby Gospodarstwo było przyjazne dla dzieci. Pragniemy zapewnić Państwu zadowolenie z wypoczynku u nas. Regulamin ma Państwu i nam w tym pomóc.

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście i zaakceptowaliście poniższe warunki i postanowienia.

Regulamin

1. Zasady ogólne

 1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano oraz poszanowanie spokoju innych, również w trakcie dnia. Szczególnie prosimy o niezmuszanie innych do słuchania z państwa głośników nawet najbardziej ulubionych przez Was utworów
 2. Dobę hotelową:
 • dla pobytów w domkach rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00.
 • dla pola kempingowego doba zaczyna się o godz. 8.00, a kończy się o godz. 12.00
 • rezerwacji i zameldowań na terenie Gospodarstwa dokonujemy w godz. 8.00 – 21.00. 
 • opóźnienie wyjazdu lub pozostawienie pojazdu na terenie Gospodarstwa po czasie regulaminowym określonym powyżej jest płatne:
 • do trzech godzin – 50% opłaty cennikowej za pobyt dobowy
 • powyżej 3 godzin – 100% opłaty cennikowej za pobyt dobowy

2.Zasady rezerwacji

 • rezerwacji podlegają tylko pobyty w domkach letniskowych /przyczepy „holenderskie”/.
 • nie rezerwujemy miejsc dla przyczep kempingowych, namiotów, kamperów.
 • rezerwacja może zostać zgłoszona telefonicznie, internetowo, pisemnie lub osobiście w recepcji Gospodarstwa z zastrzeżeniem, że rezerwację uznaje się za skuteczną dopiero z chwilą opłacenia rezerwowanego pobytu oraz potwierdzenia dokonania rezerwacji (także ustnie) przez Gospodarstwo. Potwierdzeniem rezerwacji jest pełna wpłata należności za pobyt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 3 dni od momentu zgłoszenia chęci rezerwacji.
 • prosimy dokonywać wpłat w regulaminowych terminach. Prosimy nie dokonywać wpłat za pobyt bez uzgodnienia tego z Gospodarstwem i po terminie uzgodnionym.
 • zarezerwowanie pobytu na uzgodnionych powyżej warunkach jest potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt lub wynajmując domek/miejsce na pobyt, wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o usługach turystycznych i niniejszy regulamin.
 • dokonanie wpłaty za pobyt bez zachowania powyższych warunków może skutkować nieskutecznością dokonania rezerwacji 
 • wpłat należy dokonać na rzecz:

BIONIKA Przystań ul. Morska 61, 76-150 Darłowo

bezpośrednio w kasie Gospodarstwa lub na podany poniżej numer rachunku bankowego prowadzony w:

PKO BP O/Darłowo 07 1020 4681 0000 1802 0004 3463
IBAN PL 07 1020 4681 0000 1802 0004 3463
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 • brak wpływu zapłaty w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji i powoduje automatyczne wykreślenie z prowadzonego w Gospodarstwie systemu rezerwacji wstępnej oraz uznanie, że pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

3.Zasady rezygnacja z rezerwacji

 • rezygnując z zarezerwowanego pobytu tracicie Państwo wniesioną wpłatę.

4.Zasady dotyczące wprowadzania osób z zewnątrz oraz osób wchodzących na teren Gospodarstwa od strony rzeki

 1. Do przebywania na terenie Gospodarstwa uprawnione są tylko osoby tutaj zameldowane.
 2. Wejście na teren Gospodarstwa /także od strony wody/ z zamiarem nawet chwilowego zatrzymania się, jest płatne według zasad podanych poniżej.
 3. Prosimy o zgłaszanie personelowi Gospodarstwa zapraszanych gości z zewnątrz przy ich wejściu na teren Gospodarstwa w celu ich rejestracji oraz informowanie o ich wyjściu w sposób dający personelowi Gospodarstwa pełną kontrolę i wiedzę o osobach przebywających na naszym terenie. Brak personelu w Recepcji nie jest usprawiedliwieniem niewywiązania się z tego obowiązku, który spoczywa na osobie zapraszającej gości z zewnątrz.
 4. Każda osoba wchodząca na teren Gospodarstwa wchodzi na nasz prywatny teren i oczekujemy z jej strony zachowania respektującego ten stan szczególnie poprzez zgłoszenie wejścia i wyjścia personelowi. Nie akceptujemy wchodzenia i wychodzenia osób niezameldowanych bez każdorazowego poinformowaniu o tym personelu Gospodarstwa /ustnie lub telefonicznie/ umożliwiającego odnotowanie tego faktu przez personel. Personel Gospodarstwa ma prawo nie wpuści osób: bez potwierdzonego zaproszenia; odmawiających podania danych osobowych; ignorujących zasady określone powyżej przez nie lub osoby zapraszające. Osoby, którym personel odmówił prawa wejścia mają obowiązek natychmiastowego opuszczenia terenu Gospodarstwa.
 5. Osoby nie zameldowane w Gospodarstwie prosimy o jego opuszczenie najpóźniej do godz. 20:00.
 6. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i wyrażacie zgodę na to, że za samo wejście na teren Gospodarstwa Państwa gości dokonacie opłaty w wysokości 50% stawki cennikowej. Za pobyt gości powyżej 2 godzin zostaniecie Państwo obciążeni opłatą za te osoby jak za osoby zameldowane w Gospodarstwie. Nieopuszczenie Gospodarstwa przez osoby z zewnątrz do godz. 20:00 narusza zasady dobrego współżycia i wiąże się z podwojeniem opłat cennikowych oraz interwencją personelu mającą na celu natychmiastowego wyegzekwowanie postanowień regulaminowych.

5Parking 

Parking jest pod dozorem, ale nie jest parkingiem strzeżonym

 1. Parking jest przeznaczony tylko dla gości zameldowanych na terenie Gospodarstwa.
 2. Osoby przebywające na terenie Gospodarstwa na Państwa zaproszenie są proszone o pozostawianie pojazdów poza kempingiem. Wjazd samochodu osób niezameldowanych wymaga zgody personelu i uiszczenia opłat:

– chwilowy wjazd na teren parkingu do 15 min. – 50% opłaty cennikowej za pojazd

– pozostawienie samochodu powyżej 15 min. – do 2-ch godzin 100% ceny

– 50% stawki cennikowej za każdą dodatkową godzinę postoju

Opłaty i zasady pobytu osób wjeżdżających opisany został w pkt.4  Zasad Ogólnych regulaminu.

6. Pojazdy na terenie biwakowania /nie dotyczy parkingu wewnętrznego/

 1. Na teren biwakowania wjeżdżają i stoją na nim tylko pojazdy, w których Państwo śpicie. Wyjątek stanowią pojazdy konieczne do ustawienia przyczepy kempingowej w czasie jej ustawianie lub zabierania. 
 2. Nie przewidujemy miejsc do parkowania samochodu w pobliżu zajmowanego domku, przyczepy kempingowej lub namiotu. Prosimy o parkowanie wyłącznie na terenie wyznaczonych dla tego celu /parking/. Odstępstwo może dotyczyć przypadków indywidualnych, np. osób o inwalidztwie utrudniającym poruszanie się o własnych siłach i wymaga uzgodnienia zasad wykorzystania pojazdu i opłat z tym związanych, z personelem.
 3. Wprowadzenie pojazdu bez uzgodnienia na teren zielony będzie traktowane jako nieuzasadnione poruszanie się pojazdem po terenie biwakowania i skutkować będą pobraniem dodatkowych opłat. Jeśli w wyniku nieuzgodnionego poruszania się pojazdem murawa zostanie uszkodzona, Gospodarstwo ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów. 
 4. Osoby śpiące w pojazdach ustawionych na terenie biwakowania /poza parkingiem/,  przyjmują do wiadomości, że cena pobytu dotyczy tylko dwóch przejazdów po terenie biwakowania: pierwszego w celu ustawienia pojazdu w miejscu wyznaczonym i drugiego, po zakończeniu pobytu, w celu opuszczenia Gospodarstwa. Wszystkie inne przejazdy po terenie biwakowania są nieakceptowalne i płatne.
 5. Prosimy o stosowanie zasady: najpierw wybieramy miejsce postoju i uzgadniamy to z personelem, a następnie ustawiamy w tym miejscu pojazd. Nie jeździmy po terenie w celu wybrania miejsca postoju. Najczęstsze wyjaśnienia nieuzasadnionego przejazdu to np. opady deszczu, a zapomnieliśmy parasolki; słońce zmieniło położenie i teraz świeci z innej strony /lub nie świeci, a świeciło/; chcemy ułatwić sobie zatankowanie wody lub wylanie ścieków z kasety zlokalizowanej zbyt daleko od miejsca postoju; chcemy zrobić większe zakupy w mieście; zaplanowaliśmy sobie wycieczkę, itd. Przejazdy te prosimy zgłaszać i opłacać zgodnie z Regulaminem i Cennikiem. 
 6. Za przejazdy nieuzgodnione pobierana jest dodatkowa opłata cennikowa w wysokości 40 zł za przejazd. Za uzgodnione 20 zł za przejazd.

7. Zwierzęta

Mile widziane są u nas Państwa zwierzęta domowe. Prosimy jednak o posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątanie nieczystości także w „lasku” na terenie Gospodarstwa oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.

8. Dzieci

Prosimy, aby dzieci korzystały z placu zabaw oraz nabrzeża rzeki wyłącznie pod opieką dorosłych.

9. Inne

 • prosimy o niezaśmiecanie terenu niedopałkami, zachowanie porządku w sanitariatach i na terenie Gospodarstwa.
 • prosimy o niewycinanie krzewów, gałęzi.
 • prosimy o niewiązanie sznurków do drzew i krzewów oraz o nierozwieszanie prania na krzewach.
 • prosimy o nie mycie samochodów na terenie Gospodarstwa.
 • prosimy o ustawianie grilla na wysokości nie powodującej wypalanie trawy pod nim.
 • nieczystości z kaset należy wylewać tylko w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Prosimy o niewylewanie nieczystości z kaset w sanitariatach.
 • Gospodarstwo ma prawo do zmian Regulaminu i cennika w każdym momencie.
 • wszelkie spory wymagające rozstrzygnięć sądowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy BIONIKA /Sąd Gospodarczy w Koszalinie/

Nie negocjujemy postanowień Regulaminu. Jeżeli którykolwiek z punktów Ci nie odpowiada i nie zamierzasz go respektować oznacza to jedynie, że nie jest to miejsce dla Ciebie.

Personel Gospodarstwa ma prawo zastosowania innych niż opłaty regulaminowe prawnych środków w przypadku niestosowania się do Regulaminu lub poleceń. 

10. Pobyt w domkach letniskowych/przyczepach „holenderskich”

 • przekazanie Państwu i odbiór /po pobycie/ domku letniskowego następuje w obecności personelu Gospodarstwa.
  Istotne dla należytego wykonania wiążącej strony umowy uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać bez zwłoki w celu ich rozwiązania na miejscu. Zastrzeżenia mogące mieć wpływ na zmianę warunków umownych wiążących strony należy zgłaszać na piśmie lub e-mailem.
 • oddajemy Państwu do dyspozycji domki rodzinne /przyczepy „holenderskie”/ czteroosobowe. Opis domków znajdziecie Państwo w zakładce „Domki letniskowe”. Pobyt dodatkowych osób wymaga uzgodnienia i opłaty zgodnie z cennikiem.
 • wszelkie usterki i szkody wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać bez zwłoki i rozliczać na miejscu.
 • prosimy o pozostawienie domku letniskowego w należytym porządku. Za niesprzątnięty domek pobierana będzie jednorazowa opłata w wysokości zgodnej z cennikiem.
  Za wymianę pościeli na żądanie /po uzgodnieniu/ pobieramy dodatkową opłatę w wysokości określonej w cenniku.
 • w domkach obowiązuje zakaz palenia
 • domki są ubezpieczone wraz z wyposażeniem, a Gospodarstwo jest terenem zamkniętym i dozorowanym. Gospodarstwo jednak nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w domkach/namiotach przedmioty wartościowe i pieniądze poza roszczeniami uwzględnionymi przez ubezpieczyciela. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku, namiotu, kampera.

11. Wędkowanie

Wędkowanie wymaga zgody właściciela oraz dokonania opłaty zgodnie z cennikiem zarządzającego rzeką Wieprzą www.infowieprza.pl

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego wypoczynku.

Właściciel: Sławomir Balcerzak