Regulamin

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kempingu „BIONIKA Przystań”.

Kemping znajduje się na terenach objętych europejskim programem ochrony NATURA 2000 pn. „Dolina Wieprzy i Studnicy” oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”. Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę pobytu o charakterze familijnym: w otoczeniu przyrody, w miarę możliwości zapewnić ciszę i spokój. Zależy nam, aby Kemping był przyjazny dla dzieci. Pragniemy zapewnić Państwu zadowolenie z wypoczynku u nas. Regulamin ma Państwu i nam w tym pomóc.

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście i zaakceptowaliście poniższe warunki i postanowienia.

Regulamin

1. Dobę hotelową:

  • dla pobytów w domkach rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00.
  • dla pola kempingowego doba kończy się o godz. 12.00

Zasady rezerwacji

2. Rezerwacja może zostać zgłoszona telefonicznie, internetowo, pisemnie (faxem, listem poleconym) lub osobiście w recepcji Kempingu z zastrzeżeniem, że dokonanie rezerwacji uznaje się za skuteczne dopiero z chwilą wpłacenia przez Państwa zadatku oraz potwierdzeniem rezerwacji (także ustnie) przez recepcję Kempingu.
3. Dokonanie wpłaty zadatku jest potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o usługach turystycznych
4. Potwierdzeniem rezerwacji jest pełna wpłata należności za pobyt w uzgodnionym terminie /nie dłuższym niż 3 dni/ .
5. Wpłat należy dokonać na rzecz:

BIONIKA Przystań ul. Morska 61, 76-150 Darłowo

bezpośrednio w kasie Kempingu, lub na podany poniżej numer rachunku bankowego prowadzony w:

PKO BP O/Darłowo 07 1020 4681 0000 1802 0004 3463
IBAN PL 07 1020 4681 0000 1802 0004 3463
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

6. Brak wpływu zadatku w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji i powoduje automatyczne wykreślenie z prowadzonego w Firmie systemu rezerwacji oraz uznanie, że pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
7. Wykreślony

8. Wykreślony

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewemi

9. Wykreślony

Zasady rezygnacja z rezerwacji

10. Możecie Państwo w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji lub pobytu, jednak w każdym przypadku tracicie Państwo wniesioną wpłatę.
11. Wykreślony

Pobyt

12. Przekazanie Państwu i zdanie po pobycie domku letniskowego następuje w obecności personelu Kempingu.
Istotne dla należytego wykonania wiążącej strony umowy uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać bez zwłoki w celu ich rozwiązania na miejscu. Zastrzeżenia mogące mieć wpływ na zmianę warunków umownych wiążących strony należy zgłaszać na piśmie, faksem lub e-mailem.
13. Oddajemy Państwu do dyspozycji domki rodzinne czteroosobowe. Opis domków znajdziecie Państwo w zakładce „Domki letniskowe”. Pobyt dodatkowych osób wymaga uzgodnienia. Dodatkowe tzw. „dostawki” dostępne są jedynie na życzenie i muszą zostać potwierdzone przez Kemping.
14. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco. Szkody powstałe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać bez zwłoki i rozliczać na miejscu.
15. Prosimy o pozostawienie domku letniskowego w należytym porządku. Za nie sprzątnięty domek pobierana będzie jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.
16. Za wymianę pościeli na żądanie /po uzgodnieniu/ pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 10 zł/kpl. x os.
17. Domki są ubezpieczone wraz z wyposażeniem, a Kemping jest terenem zamkniętym i dozorowanym. Kemping jednak nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w domkach/namiotach przedmioty wartościowe i pieniądze poza roszczeniami uwzględnionymi przez ubezpieczyciela. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku, namiotu, karawanu.
18. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano oraz poszanowanie spokoju innych, również w trakcie dnia. Szczególnie prosimy o nie zmuszanie innych do słuchania własnych radioodbiorników.

Państwa goście oraz wchodzący na kemping od strony rzeki

19. Do przebywania na terenie Kempingu uprawnione są tylko osoby tutaj zameldowane. Wejście na kemping /także od strony wody/z zamiarem nawet chwilowego zatrzymania się, jest płatne według zasad dotyczących gości zaproszonych z zewnątrz.
Prosimy o zgłaszanie personelowi kempingu zapraszanych gości z zewnątrz przy ich wejściu na teren kempingu oraz ich wyjście. Personel kempingu ma prawo nie wpuści osób bez potwierdzonego zaproszenia oraz odmawiających podania danych osobowych. Osoby nie zameldowane na Kempingu prosimy o jego opuszczenie najpóźniej do godz. 21:00.
Pobyt gości z zewnątrz powyżej 2 godzin lub nie opuszczenie przez nich Kempingu do 21:00 wymaga zameldowania. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i wyrażacie zgodę na to, że za samo wejście na teren kempingu Państwa gości dokonacie opłaty w wysokości 50% stawki cennikowej. Za pobyt gości powyżej 2 godzin lub nie opuszczenie przez nich Kempingu do 21:00, zostaniecie Państwo obciążeni opłatą za te osoby jak za osoby zameldowane na kempingu. Nie opuszczenie Kempingu przez osoby niezameldowane do 21:00 bez zgody personelu kempingu wiąże się z podwojeniem opłat cennikowych. Personel kempingu jest upoważniony do zastosowania innych prawnych środków w przypadku niestosowania się do jego poleceń.
  Kemping nie jest parkingiem dla gości z zewnątrz. Wjazd samochodu osób niezameldowanych wymaga zgody personelu i uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem lub regulaminem.
20. Nie przewidujemy miejsc do parkowania samochodu w pobliżu zajmowanego domku, przyczep lub namiotu. Prosimy o parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu poza terenem zielonym. W przypadkach indywidualnych, gdy postój pojazdu został uzgodniony na terenie zielonym, będzie pobierana dodatkowa opłata. Wprowadzenie pojazdu bez uzgodnienia na teren zielony podwaja stawki cennikowe pod warunkiem, że nie spowoduje widocznych zmian na murawie. Jeśli w wyniku nieuzgodnionego wjazdu murawa zostanie uszkodzona lub zniszczona, Kemping ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów.
21. Zabrania się poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie zielonym wyznaczonym do ustawienia przyczep i namiotów. Poruszanie się pojazdów po tym terenie jest możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach, za wyraźną zgodą personelu, wymaga szczególnej ostrożności. Za przejazdy /także uzgodnione/ pobierana jest dodatkowa opłata cennikowa w wysokości 20 zł za przejazd.
22. Parking jest niestrzeżony, chociaż pod ciągłym dozorem
23.Parking jest przeznaczony tylko dla gości zameldowanych na terenie kempingu. Osoby przebywające na terenie kempingu na zaproszenie naszych gości są proszone o pozostawianie pojazdów poza kempingiem. Ustawienie samochodu bez uzgodnienia na terenie kempingu jest płatne. Stawka minimalna – za jeden dzień postoju.
24. Mile widziane są u nas Państwa zwierzęta domowe. Prosimy jednak o posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątanie nieczystości także w „lasku” na terenie kempingu oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
25. Prosimy, aby dzieci korzystały z placu zabaw oraz nabrzeża rzeki wyłącznie pod opieką dorosłych.
26. W domkach obowiązuje zakaz palenia.
27. Prosimy o nie zaśmiecanie terenu niedopałkami, zachowanie porządku w sanitariatach i na terenie Kempingu.
28. Prosimy o nie wycinanie krzewów, gałęzi.
29. Prosimy o nie wiązanie sznurków do drzew i krzewów oraz o nie rozwieszanie prania na krzewach
30. Prosimy o nie mycie samochodów na terenie Kempingu.
31. Nieczystości z kaset należy wylewać tylko w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Prosimy o nie wylewanie nieczystości z kaset w sanitariatach.

Wędkowanie

Wędkowanie wymaga zgody właściciela oraz dokonania opłaty zgodnie z cennikiem zarządzającego rzeką Wieprzą www.infowieprza.pl

Kemping ma prawo do zmian Regulaminu i cennika w każdym momencie.
Wszelkie spory wymagające rozstrzygnięć sądowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy BIONIKA /Sąd Gospodarczy w Koszalinie/

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego wypoczynku.
Właściciel: Sławomir Balcerzak